حجاب1234658789

در کــلاس حـــفظ تقوا و شـرف / دختران درّند و چــادر چون صــدف

بهترین سرمایه زن چادر است / زانکـه زن را زیـنت زن چـادر است

حـفظ چـــادر در سـرای اقــتدار / دخــــتران را هـست تــاج افـــتخار

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است/ شـــیوه زهـــرا و درس زینب است

حفظ چادر سدّ فحشا می شود / رو ســفیدی نــزد زهــرا می شود

حفظ چادر چاره ساز کارهاست / حــافظ گــل از هـجوم خـارهاست

خواهرم چادر برایت زینت است / بهترین گوهر حجاب یک زن است